iching

 

第十八卦蛊:元亨,利涉大川。先甲三日,后甲三日。

 

 

 

初六:干父之蛊,有子,考无咎,厉终吉。
九二:干母之蛊,不可贞。
九三:干父之蛊,小有悔,无大咎。
六四:裕父之蛊,往见吝。
六五:干父之蛊,用誉。
上九:不事王侯,高尚其事。

 

 

 

 

 AlexTalk