iching

 

第二十卦观:盥而不荐,有孚□若。

 

 

 

初六:童观,小人无咎,君子吝。
六二:窥观,利女贞。
六三:观我生,进退。
六四:观国之光,利用宾于王。
九五:观我生,君子无咎。
上九:观其生,君子无咎。

 

 

 

 

 AlexTalk