iching

 

第二十二卦贲:亨。小利有所往。

 

 

初九:贲其趾,舍车而徒。
六二:贲其须。
九三:贲如濡如,永贞吉。
六四:贲如如,白马翰如,匪寇婚媾。
六五:贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。
上九:白贲,无咎。

 

 

 

 

 

 AlexTalk