iching

 

第二十五卦无妄:元,亨,利,贞。其匪正有眚,不利有攸往。

 

 

初九:无妄,往吉。
六二:不耕获,不菑畲,则利有攸往。
六三:无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。
九四:可贞,无咎。
九五:无妄之疾,勿药有喜。
上九:无妄行,有,无攸利。

 

 

 

 

 

 AlexTalk