iching

 

第二十九卦坎:习坎,有孚,维心亨,行有尚。

 

 

初六:习坎,入于坎,凶。
九二:坎有险,求小得。
六三:来之坎坎,险且枕,入于坎窞,勿用。
六四:樽酒贰,用缶,纳约自,终无咎。
九五:坎不盈,既平,无咎。
上六:系用徽纆,置于丛棘,三岁不得,凶。

 

 

 

 

 

 AlexTalk