iching

 

第五十一卦震:亨。 震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

 

 

初九:震来虩,后笑言哑哑,吉。
六二:震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。
六三:震苏苏,震行无九四:震遂泥。
六五:震往来厉,亿无丧,有事。
上六:震索索,视矍,征凶。 震不于其躬,于其邻,无咎。 婚媾有言。

 

 

 

 

 

 AlexTalk