iching

 

第五十二卦艮:艮其背,不获其身,行其庭,不见其人,无咎。

 

 

初六:艮其趾,无咎,利永贞。
六二:艮其腓,不拯其随,其心不快。
九三:艮其限,列其,厉心。
六四:艮其身,无咎。
六五:艮其辅,言有序,悔亡。
上九:敦艮,吉。

 

 

 

 

 

 AlexTalk