iching

 

第五十四卦归妹:征凶,无攸利。

 

 

 

初九:归妹以,跛能履,征吉。
九二:能视,利幽人之贞。
六三:归妹以须,反归以九四:归妹期,迟归有时。
六五:帝乙归妹,其君之袂,不如其之袂良,月几望,吉。
上六:女承筐无实,士羊无血,无攸利。

 

 

 

 

 AlexTalk