iching

 

第五十五卦丰:亨,王假之,勿忧,宜日中。

 

 

初九:遇其配主,虽旬无咎,往有尚。
六二:丰其,日中见斗,往得疑疾,有孚发若,吉。
九三:丰其沛,日中见,折其右肱,无咎。
九四:丰其,日中见斗,遇其夷主,吉。
六五:来章,有庆誉,吉。
上六:丰其屋,其家,窥其户,其无人,三岁不,凶。

 

 

 

 

 

 AlexTalk