iching

 

第五十九卦涣:亨。王假有庙,利涉大川,利贞。

 

 

初六:用拯马壮,吉。
九二:涣奔其机,悔亡。
六三:涣其躬,无悔。
六四:涣其群,元吉。 涣有丘,匪夷所思。
九五:涣汗其大号,涣王居,无咎。
上九:涣其血,去出,无咎。

 

 

 

 

 

 AlexTalk