iching

 

第六十二卦小过:亨,利贞,可小事,不可大事。飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉。

 

 

初六:飞鸟以凶。
六二:过其祖,遇其;不及其君,遇其臣;无咎。
九三:弗过防之,从或之,凶。
九四:无咎,弗过遇之。 往厉必戒,勿用永贞。
六五:密云不雨,自我西郊,公弋取彼在穴。
上六:弗遇过之,飞鸟离之,凶,是谓灾

 

 

 

 

 

 AlexTalk