iching

 

第六十四卦未济:亨,小狐汔济,濡其尾,无攸利。

 

 

初六:濡其尾,吝。
九二:其轮,贞吉。
六三:未济,征凶,利涉大川。
九四:贞吉,悔亡,震用伐鬼方,三年有赏于大国。
六五:贞吉,无悔,君子之光,有孚,吉。
上九:有孚于饮酒,无咎,濡其首,有孚失是。

 

 

 

 AlexTalk